Norsk Brannvern - Brannteknisk tilstandsanalyse

Brannteknisk tilstandsanalyse er “byggets EU-kontroll”.

Minstekravet er at bygg oppført før 1985 oppgraderes til byggeforskrift av 1985. En slik rapport inneholder en beskrivelse av bygningen(e) og dets installasjoner samt bruken av bygningen(e), den branntekniske tilstanden, kontroll mot krav om brannsikkerhet, forslag til utbedring av registrerte mangler, vurdering av anbefalinger og tiltak for å oppnå minimumskrav, bilder fra befaringen, samt en handlingsplan i prioritert rekkefølge etter hvor alvorlige avvikene er.

Vår branntekniske tilstandsanalyse oppfyller kravet til dokumentasjon som “må sannsynliggjøre, underbygge eller begrunne at kravene til byggverket og virksomheten er oppfylt” (FOB § 10). Tilstandsrapport etter denne anvisningen tilfredsstiller analysenivå 1 i NS 3424.

Branningeniør

Regelverk - Branntekniske krav

På samme måte som at bilen din har krav til EU-kontroll og utbedring av feil har bygninger tilsvarende krav. I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et byggverk. De mest relevante branntekniske kravene til eier er som følger:

§ 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk

Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

§ 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.
Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollens omfang
og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og
byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

§ 8 Oppgradering av byggverk

Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket
slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler.

Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende
tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt
den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

§ 9 Eierens systematiske sikkerhetsarbeid

En virksomhet som eier et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og
tiltak for å sikre byggverket mot brann. Virksomheten skal iverksette:

a) rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som
gjelder for byggverket blir overholdt

b) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved
bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann
eller begrense konsekvensene av brann

c) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være
tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.