Servicearbeider i brannskap

Brannteknisk tilstandsanalyse

På samme måte som at bilen din har krav til EU-kontroll og utbedring av feil har bygninger tilsvarende krav. I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et byggverk.

Arbeider fyller ut skjema

Brannstrategi /brannkonsept

Ved nybygg eller ombygning som berører branntekniske installasjoner stilles det ofte krav til brannteknisk prosjektering. Et bygningsprosjekt krever nøye planlegging før arbeidet kan iverksettes.

Mann ved teknisk tegning på skjerm

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll gjelder brannstrategien. Den omfatter verifikasjon for at målene for brannsikkerheten (krav gitt etter pbl, herunder byggeteknisk forskrift) er oppfylt, og beskrivelse av brannkonseptet.

Risiko illustrajon

Risikovurdering

For at brannsikkerheten skal ivaretas best mulig, er det viktig å gjennomføre en god risikovurdering. Med utgangspunkt i denne vurderingen skal det utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoen.

Servicearbeider i brannskap

Brannteknisk tilstandsanalyse

På samme måte som at bilen din har krav til EU-kontroll og utbedring av feil har bygninger tilsvarende krav. I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et byggverk.

Arbeider fyller ut skjema

Brannstrategi /brannkonsept

Ved nybygg eller ombygning som berører branntekniske installasjoner stilles det ofte krav til brannteknisk prosjektering. Et bygningsprosjekt krever nøye planlegging før arbeidet kan iverksettes.

Mann ved teknisk tegning på skjerm

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll gjelder brannstrategien. Den omfatter verifikasjon for at målene for brannsikkerheten (krav gitt etter pbl, herunder byggeteknisk forskrift) er oppfylt, og beskrivelse av brannkonseptet.

Risiko illustrajon

Risikovurdering

For at brannsikkerheten skal ivaretas best mulig, er det viktig å gjennomføre en god risikovurdering. Med utgangspunkt i denne vurderingen skal det utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å redusere risikoen.

Branningeniører - Brannteknisk tilstandsanalyse

På samme måte som at bilen din har krav til EU-kontroll og utbedring av feil har bygninger tilsvarende krav. I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et byggverk. De mest relevante branntekniske kravene til eier er som følger:

  • 4 «Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket».
  • 5 «Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt».
  • 8 «Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler».
  • 9 «En virksomhet som eier et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann».
  • 10 «En virksomhet som eier et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter § 4 til § 9 er oppfylt».
Dan og David ingeniører norsk brannvern

Brannteknisk tilstandsanalyse er “byggets EU-kontroll”.

Minstekravet er at bygg oppført før 1985 oppgraderes til byggeforskrift av 1985. En slik rapport inneholder en beskrivelse av bygningen(e) og dets installasjoner samt bruken av bygningen(e), den branntekniske tilstanden, kontroll mot krav om brannsikkerhet, forslag til utbedring av registrerte mangler, vurdering av anbefalinger og tiltak for å oppnå minimumskrav, bilder fra befaringen, samt en handlingsplan i prioritert rekkefølge etter hvor alvorlige avvikene er.

Vår avdeling utfører flere typer tjenester for å hjelpe eier i å kartlegge branntekniske krav til deres byggverk. Vi kan blant annet tilby risikovurderinger, brannteknisk konsept (nye bygg) og brannteknisk tilstandsanalyse (eldre bygg). Eier skal ifølge Forskrift om brannforebygging kjenne kravene til bygget og oppgradere sikkerhetsnivået i bygget til nyere byggeforskrifter.

Vår branntekniske tilstandsanalyse oppfyller kravet til dokumentasjon som “må sannsynliggjøre, underbygge eller begrunne at kravene til byggverket og virksomheten er oppfylt” (FOB § 10).

Tilstandsrapport etter denne anvisningen tilfredsstiller analysenivå 1 i NS 3424.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.