Brann­tekniske tegn­inger

Å ha oppdaterte branntekniske tegninger er viktig for å kunne utføre riktig utbedring og å gjennomføre oppfølging av brannsikringstiltak.
Norsk Brannverns tegneavdeling hjelper til med å tegne både orienteringsplaner, rømningsplaner og plantegninger.

Teknisk tegner som tegner brannteknisk tegning

 

 

Digitalisering

Mange har gamle og utdaterte tegninger. Vi opplever mange tilfeller hvor de eneste tegningene som finnes av bygget er veldig gamle og tegnet for hånd. Disse er som regel uklare, av dårlig kvalitet og er mye vanskeligere å forstå enn digitaliserte, oppdaterte tegninger. Har man en digital tegning er det også veldig lett å gjøre endringer i fremtiden dersom en bygger om eller installerer utstyr og lignende som bør fremgå av tegningen.

 

Ulike type tegninger

Man må kunne skille mellom de forskjellige branntegningene som brukes i dag.
Branntekniske tegninger er en del av den lovpålagte branntekniske dokumentasjonen.

I næringsbygg skal det være brannteknisk tegning ved ytterdør eller ved en sentral plass på bygget. I tillegg skal det være tilstrekkelig med rømningsplaner. Dette gjør det enkelt å finne frem for brannvesenet om det skulle oppstå brann. Disse tegningene må derfor alltid være oppdaterte.

Dokumentasjonsplikten skal også legge til rette for at brann- og redningsvesenet kan gjennomføre et grundig og effektivt tilsyn med brannsikkerheten i byggverket. Plikten til å legge dokumentasjonen frem for tilsynsmyndighetene står i brann- og eksplosjonsvernloven § 33.

 

Rømningsplan 

     

 

Rømingsplaner er tegninger alle i bygningen skal være kjent med. Meningen med rømningsplaner er at man alltid skal vite hvor nærmeste nødutgang er, hvor man skal gå om det oppstår brann, samt vise hvor nærmeste slokkeutstyr er plassert.

Rømningsplaner skal være plassert ved samtlige nødutganger i bygningen. Det er eier av bygning som er ansvarlig for at bruker kan disse rømningsveiene. Rømningsplanene skal inneholde symboler som er godkjente i henhold til NS 3927 – 1: 2017.

I Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) står det følgende:

§ 11-11.Generelle krav om rømning og redning

(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse.
(2) Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal være større enn den tiden som er nødvendig for rømning fra byggverket. Det skal legges inn en tilfredsstillende sikkerhetsmargin.
(3) Brannceller skal utformes og innredes slik at varsling, rømning og redning kan skje på en rask og effektiv måte.
(4) Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra en branncelle skal være oversiktlig og tilrettelagt for rask og effektiv rømning.
(5) I den tiden en branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer, skal det ikke kunne forekomme temperaturer, røykgasskonsentrasjoner eller andre forhold som hindrer rømning.
(6) Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann- eller røykutvikling.

 

Brannteknisk tegning

Branntekniske tegninger er en plantegning hvor man visuelt kan se hvor brannteknisk materiell er plassert i tilfelle branntilløp. En kan også se brannteknisk bygningstilstand hvor man ser branncellebegrensende dører, branncellebegrensende vegger samt hvor slokkeutstyr er plassert ut. Denne henges sentralt og lett synlig i fellesarealer og eventuelt ved utgang.

 

Orienteringsplan

Dette er en tegning som viser hvor detektorene tilkoblet brannalarmanlegget  er plassert ut. Dette må være på plass dersom en ønsker at brannalarmanlegget har direkte tilkobling til 110. Orienteringsplanen skal være plassert ved brannalarmanleggets sentral. Orienteringsplanen skal kun inneholde symboler som viser hvor manuelle meldere, detektorer (pluss info om hvilken type) og brannsentral er plassert.

 

For kvalitetsmessig gode tegninger, til en meget gunstig pris

Ta kontakt