Brannøvelse

Krav til kurs og opplæring?

Vi opplever at mange av våre kunder er usikre når det gjelder krav til kursing og opplæring. I denne artikkelen har vi samlet utdrag fra lover og forskrifter for å gjøre det enklest mulig for deg.

Forskrift om brannforebygging

I veiledningen til “Forskrift om brannforebygging” står det blant annet:

Plikten til systematisk sikkerhetsarbeid fastsetter kravene til systematikk i sikkerhetsarbeidet, og den bestemmer hva arbeidet som et minimum skal omfatte.

Den faste strukturen i sikkerhetsarbeidet skal bestå av mål, planer, tiltak og rutiner. Strukturen skal sikre at arbeidet gjennomføres konsekvent, og hindre at det oppstår tilfeldige mangler ved brannsikkerheten. Det er et generelt krav at sikkerhetsarbeidet sikrer at de alminnelige pliktene til å forebygge brann i byggverk blir oppfylt. Se veiledningen til § 11 i forskriften for en beskrivelse av disse pliktene.

Virksomheten må i tillegg iverksette rutiner som sikrer kunnskap og kompetanse om brann i byggverket, og som legger til rette for brannsikker atferd hos de ansatte og andre som oppholder seg i byggverket. Rutinene må minst avklare og sikre kunnskap om ansvarsforholdene før og under brann, og dessuten fastsette og formidle instruks for varsling, evakuering/redning og slokking (branninstruks).

Det skal gjennomføres brannøvelser og opplæring av alle ansatte. Omfang, innhold og antall brannøvelser vil variere og må tilpasses i forhold til kompleksitet, oversiktlighet osv. Et eksempel kan være sykehus som må gjennomføre både teoretiske og praktiske øvelser og opplæring for sine ansatte. I praksis vil de måtte gjennomføre mange forskjellige øvelser og opplæringsmoduler, da de ansatte har mange ulike roller i en brannsituasjon. Det er ikke tilstrekkelig at rutinene blir utarbeidet og formidlet i virksomheten. Det er en uttrykkelig plikt til å sørge for at rutinene faktisk blir iverksatt.

Brann- og eksplosjonsvernloven

I kapittel 4 i “Brann- og eksplosjonsvernloven” står det følgende:

§ 19.Sikkerhet i virksomhet

Virksomheter skal sørge for at sikkerheten i forhold til brann, eksplosjon, håndtering av farlig stoff og transport av farlig gods på veg og jernbane blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Sikkerhetshensyn skal være integrert i alle virksomhetens faser, herunder planlegging, prosjektering, etablering, drift og avvikling.

Virksomheter skal gjøre arbeidstakere og andre som utfører oppgaver i eller på vegne av virksomheten kjent med plikten i henhold til § 25 i denne loven.

Virksomheten skal gi opplæring slik at alle arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale situasjoner og driftsbetingelser. Opplæringen skal også omfatte rutiner og forholdsregler ved ulykker. Plikten til å sørge for at sikkerheten i virksomheten blir ivaretatt ligger hos ledelsen.

For å kunne sikre at en følger ovennevnte er det vesentlig at det gjennomføres grundig opplæring og øvelser.

Internkontrollforskriften

I paragraf 5 i Internkontrollforskriften finner vi følgende:

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Interkontroll tekst

Som vi kan se i punkt 2, så skal det sørges for at det er tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet.

Brannøvelse hos Varner

Vi tilbyr en rekke kurs

Norsk Brannvern tilbyr skreddersydde kurs til privatkunder, bedrifter og boligsameier. All erfaring tilsier at personer som har gjennomført enkel opplæring innen brannsikkerhet vil ha en mye større mulighet til å handle riktig ved en eventuell brann.