Odd Magne

Som eier og forvalter av et bygg, er du også ansvarlig for brannsikkerheten. Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård eller lignende, skal sette seg inn i kravene som stilles når det gjelder brannsikkerhet.

Organisatoriske og tekniske tiltak

Hvordan brannsikkerheten er bygget opp, kan vi dele opp i organisatoriske og tekniske tiltak. Disse avhenger som oftest av hverandre. Et eksempel på dette er at dersom man installerer brannalarmanlegg (teknisk tiltak), så må man også ha et organisatorisk tiltak i form av en vedlikeholdsavtale og årlig service for at dette skal kunne fortsette å være et godt brannsikkerhetstiltak i fremtiden. I tillegg må rednings- og beredskapsplaner være på plass for å sikre effektiv rømning av bygget dersom alarmen går.

Det samme er det for eksempel med manuelt slokkeutstyr. Å montere håndslokkere på sentrale plasser i et bygg er et godt teknisk tiltak, men dersom dette ble gjort for 15 år siden og du ikke har hatt organisatoriske tiltak i tillegg, vil det ikke ta lang tid før dette tekniske tiltaket ikke lenger fungerer tilstrekkelig og slik det var planlagt. Her vil organisatoriske tiltak være blant annet jevnlig ettersyn, årlig kontroll av kompetent personell og service når slokkerne går ut på dato. I tillegg er det viktig med brannøvelser. Dersom du eller andre ansatte ikke vet hvordan de skal bruke slokkeutstyret hvis det først oppstår en brann, er ikke dette mye til hjelp.

Huskeliste til eier

Dette er ting som skal dokumenteres skriftlig og bør derfor være i en fysisk perm eller enda enklere – digitalt i feks vårt webbaserte HMS-system Byggtek.

 • Forefinnes noe dokumentasjon på byggets branntekniske tilstand? Et brannteknisk konsept?
 • Forefinnes service- og kontrollavtaler på alle tekniske tiltak, og er dette gjennomført? (El-kontroll, nødlys, alarmanlegg, sprinkler, vanntåke, røykluker, trykksettingsvifter, branngardiner osv). Har eier definert et mål for sitt brannsikkerhetsarbeid? Er organiseringen av ansvaret tydeliggjort skriftlig (både forebyggende og ved hendelse)?
 • Er det rutiner for opplæring av ansatte/ brukere, og hvordan dokumenteres dette?
 • Hvilke rutiner forefinnes for eget ettersyn, kontroll, vedlikehold og service?
 • Foreligger et avvikssystem, og hvordan fungerer dette ved organisatoriske og tekniske avvik?
 • Er det utarbeidet er risikoanalyse med handlingsplan for bygget? Hva er status nå?
 • Hvilke rutiner foreligger for arbeidere i bygget ref. «varme arbeider» og hulltaking?
 • Foreligger samarbeidsavtaler med tilstøtende eiere/bygg? Er koordinering vurdert?
 • Foreligger både generell og eventuelt tilpassede branninstrukser for bygget? Hvem gjør hva ved brann? Foreligger branntekniske tegninger på bygget? Hvor ofte, og hvem foretar en internrevisjon av HMS/ brannpermen? Fungerer alt som forutsatt? Forefinnes dokumentasjon på utført tilsyn siste år, eller er det annen dokumentasjon som er relevant? Da må dette også tas med inn i «HMS/ brannpermen» til den enkelte eier.

Dette skal rutinemessig ettersees av eier eller representant for eier, samt vedlikeholdes av kompetent person jevnlig, avhengig av type, tilstand, risikovurdering og den enkelte standard som følges

 • Utvendige forhold ok? Herunder tilkomst brannvesenet, brannkummer, hydranter osv. lett tilgjengelig?
 • Oppmøteplass ved brann merket?
 • Brannvegger/brannskiller intakte?
 • Branndører ok? Er det rett klassifisering på dør, tette karmer, fungerer dørmagnet osv?
 • Rømningsveier ok? Ryddige, godt merket, bra opplyst osv. Hva skjer med heisen ved brann?
 • Nødlys ok? Lyser markeringslys konstant, og indikerer ledelys at disse er i funksjon?
 • Røykventilasjon ok? Herunder også trykksetting og annet som har med trykkregulering og gjøre.
 • Sprinkler ok?
 • Brannalarmanlegg ok?
 • Slokkeapparater ok?
  Brannslanger ok?
 • Piper og ildsteder ok?
 • Andre branntekniske installasjoner og utstyr som er i bygget (gasslokkeanlegg, frityrslokkeanlegg, vanntåke, slokkemateriell for industrivern osv.)

Ulike bygg – ulike behov

Det er stor forskjell på bygg. Mål for brannsikkerhetsarbeidet, rutiner i forbindelse med organisatoriske og tekniske tiltak, hyppighet av brann- og evakueringsøvelser, hvilken forskrift et bygg er bygget etter, brannteknisk konsept osv. er sjelden det samme i ulike bygg.

I tillegg til dette, er enkelte bygg definert som særskilte brannobjekter. Et særskilt brannobjekt vil si bygg, tunneler, områder, virksomheter og lignende, hvor en brann kan føre til tap av mange liv. Dette gjelder også steder hvor en brann kan føre til store skader på helse og miljø, samt materielle verdier. I særskilte brannobjekter er det spesielle krav. Ingen bygg er like!

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.

Spørsmål? Ta kontakt

Send oss en melding, så tar vi kontakt med deg så raskt vi har mulighet.