fbpx

Brann­termi­nologi

Brannfaget er enormt stort, og ingen kan alt. Ord og uttrykk blir også ofte brukt på ulike måter i ulike miljøer, og vi i Norsk Brannvern ønsker å bidra med å oppklare de ord og uttrykk som vi bruker mest. Kollegiet for Brannfaglig Terminologi har en større oppdatert liste på sine nettsider www.kbt.no. Vi hos Norsk Brannvern har her valgt å kun a med noen utvalgte ord og uttrykk, og vi tilføyer mer, etter hvert som våre kunder og samarbeidspartnere måtte spørre. Norsk Brannvern har her fokus på hva den enkelte privatperson, brannvernleder og bygningseier bør kjenne til av brannfaglig terminologi, slik at de blir litt familiære med våre faguttrykk.

Teknisk installasjon som aktiveres først når en brann oppstår. Eksempelvis et brannvarslingsanlegg eller sprinkleranlegg.

Stedet der en brann starter.

Enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplag, tunnel, virksomhet, område m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier.

Permanent installasjon for deteksjon og varsling av brann.

Stabil vegg/gulv oppført i ubrennbare bygningsmaterialer (mur/betong, stål) som skal hindre at brann sprer seg til neste rom/del av bygg/etasje, i en på forhånd fastsatt tid (vanligvis 1 eller 2 timer).

Avgrenset del av en bygning (f.eks. en leilighet/et butikklokale etc.) hvor brann fritt kan utvikle seg uten å spre seg til andre deler av bygget i løpet av en på forhånd fastsatt tid. Kan noen ganger omfatte flere leiligheter/lokaler, og gå over flere etasjer.

Større bygning/del av større bygning (flere brannceller) som er adskilt med seksjoneringsvegg(er) (mur/betong) på en slik måte at en brann ikke vil spre seg utover den brannseksjonen den startet, med forutsatt innsats fra brannvesenet.

Brannklassifisert dør. Skal motstå brannspredning fra et rom til neste, i en på forhånd fastsatt tid. Døren skal være merket med dokumentert brannmotstand på dørens hengselside.Eksempelvis vil det normalt fra leiligheter være en B30 dør mellom trapperom og leilighet. Dette betyr at døren skal være brannsikker i 30.minutter.

Klassifisering for bygg, ut fra de konsekvenser en brann kan medføre for skade på liv/helse, materielle verdier og miljø (bolig, næring, skole, idrettsanlegg, trafikkterminal, sykehus med flere).

Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller partiell bruksrett til et brannobjekt, og har tiltrådt bruksretten.

Den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt.

Ordning som sikrer at kvalifisert personell i en virksomhet er tilgjenglig for innsats på kort varsel.

De organisatoriske tiltakene er drifts-, vedlikeholds-, o beredkapsmessige tiltak som iverksettes for å ivareta brannsikkerheten. Internt eller eksternt brannsikringstiltak som skal iveksettes av personer eller organisasjoner. Eksempelvis ansvarlige personers rutiner for å avdekke og rette opp feil osv.

Teknisk tiltak som skal ha en dimensjonert funksjon for å bevare bæreevne, danne barriere eller hindre spredning av brann ellre røyk. Eksempelvis en brannvegg.

Tar utgangspunkt i forutsetninger og begrensninger for hva bygget brukes til, basert på den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse.

Risikoklassene skal legges til grunn for prosjektering og utførelse for å sikre rømning og redning ved brann. Ulike forutsetninger ligger til grunn, ut ifra hva bygget skal brukes til (boliger, salgslokaler, kontorer, industri etc.).

Bygningstekniske tiltak. Disse tekniske tiltakene kommer til sin rett når en brann er i ferd med og oppstå, eller har oppstått.  Har til hensikt å varsle, begrense eller slokke brannen. Eksempelvis brannvarslingsanlegg, trykksettingsvifter og sprinkleranlegg.