Brann­ingeniører

Vår avdeling utfører flere typer tjenester for å hjelpe eier i å kartlegge branntekniske krav til deres byggverk. Vi kan blant annet tilby risikovurderinger, brannteknisk konsept (nye bygg og ombygginger) og brannteknisk tilstandsanalyse (eksisterende bygg). Vi utfører også mindre oppdrag der vi kan komme på befaring og gi eier en pekepinn på hva som må/bør/anbefales å gjøre videre. Vi kan prosjektere og stå som ansvarlig søker for brannfaget i tiltaksklasse 1, 2 og 3. Vi har kontorer i Oslo, men tar oppdrag i hele landet.

 

Eksisterende bygg

I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et byggverk. De mest relevante branntekniske kravene til eier er som følger:

  • 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk

«Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann».

  • 8 Oppgradering av byggverk 

«Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygnings-tekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike».

 

Brannteknisk tilstandsanalyse

Våre branningeniører går på befaring og utarbeider branntekniske tilstandsanalyser for å kartlegge personsikkerheten i bygningen(e).

Rapporten inneholder en beskrivelse av bygningsmassen, og dets installasjoner samt bruken av bygningen(e), den branntekniske tilstanden, kontroll mot krav til brannsikkerhet, forslag til utbedring av registrerte avvik, vurdering av anbefalinger og tiltak for å oppnå minimumskrav, bilder fra befaringen, samt en handlingsplan i prioritert rekkefølge etter hvor alvorlige avvikene er.

Analysen oppfyller kravet til dokumentasjon som «må sannsynliggjøre, underbygge eller begrunne at kravene til byggverket og virksomheten er oppfylt» (FOB § 10).

Tilstandsrapport etter denne anvisningen tilfredsstiller analysenivå 1 i NS 3424, og kan fungere som en dokumentasjon av brannsikkerheten i bygningen og dermed inngå som underlag for taksering og dokumentasjon ved eierskifte.

 

Nye bygg og ombygginger

Brannkonsept / Brannstrategi

Ved nybygg eller ombygning som berører branntekniske installasjoner stilles det ofte krav til brannteknisk prosjektering. Et bygningsprosjekt krever nøye planlegging før arbeidet kan iverksettes.

Brannsikkerhetsstrategien er den overordnete planen for hvordan fastsatte mål for brannsikkerheten skal oppnås. Konseptet er sammenstillingen av krav og ytelser som er grunnlaget for detaljprosjekteringen, inklusive branntegninger. Plan- og bygningsloven med tilhørende byggteknisk forskrift setter krav og retningslinjer for brannteknisk prosjektering av bygg.

Brannteknisk prosjektering utføres av eksperter med godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet. Hensikten med brannteknisk prosjektering er at nybygg og ombyggingsprosjekter møter myndighetenes krav til brannsikkerhet. Norsk Brannvern AS utfører arbeid i tiltaksklasse 1, 2, og 3.

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll av prosjektering av brannsikkerhet gjelder brannsikkerhetsstrategien/ konseptet. Den omfatter verifikasjon for at målene for brannsikkerheten (krav gitt etter pbl, herunder byggeteknisk forskrift) er oppfylt, og beskrivelse av brannkonseptet.

Det skal påvises i kontrollen at brannkonseptet definerer de nødvendige ytelsene (kravene) som skal oppfylles i detaljprosjekteringen og at det er verifisert  at forskriften er oppfylt.

Formålet med overordnet kontroll av dokumentasjonen er å undersøke om den inneholder de nødvendige opplysninger om byggverk og hvordan brannsikkerheten er ivaretatt.

 

Risikovurdering

Vi utfører også kartlegginger og risikovurderinger for å gi deg som eier en pekepinn på om det bør utføres ytterligere tiltak i din bygningsmasse.

 

Interessert i et uforpliktende tilbud?

Ta kontakt